South East Europe

2050 Carbon Calculator

Партнери и поддржувачи

Овој проект е овозможен благодарение на следниве организации:

ПАРТНЕРИ
ПОДДРЖУВАЧИ

partnerlogo

Со приближно 25 милиони потенцијални ЕУ жители од Југоисточна Европа, кои што се енергетски потрошувачи, енергетиката е можеби едно од најкомплексните прашања со кои се соочува овој регион. Има поврзани далекусежни последици врз неколку области, вклучувајќи ги и опшествата, животната средина, економиите, особено што Југоисточна Европа се соочува со неизбежната пазарна дерегулација во 2015 во многу неидеална владејачка околина. СЕЕ СЕП проектот (Одржлива енергетска политика на Југоисточна Европа) е напаравен токму за да се справи со овие предизвици. Ова е повеќегодишна и помегу повеќе земји програма, при што има 17 партнери од целиот регион (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија) како и од ЕУ. Овој проект е финансиски поддржан од Европската комисија. Придонесот на овој проект е што овозможува да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации и граѓаните за да можат подобро да влијаат врз политиката и праксата кон една почиста, поправедна и побезбедна енегетска иднина во Југоисточна Европа.